Welkom bij Barbara Driessen

Welkom bij Barbara Driessen

 

Artikel in Bres najaar 2009

 

Het visionaire medicijnwiel

 

Er bestaan over de hele wereld overleveringen van visioenen van het medicijnwiel. Dit wiel heet daarom ook wel het wiel van openbaringen. Het komt er op neer dat helderzienden of sjamanen tijdens hun trance een duidelijk beeld kregen van het wiel, de vierendeling en de as in het midden. Gedurende dat visioen kwamen er ook voorspellingen en boodschappen. De visioenen van de Hopi zijn hier een voorbeeld van, maar ook de mandala’s van C.G. Jung

Medicijnwiel Hopi:

 

 

Daardoor kreeg het medicijnwiel een kosmische waarde. Zoals voor de christenen de bijbel een spirituele leidraad is, zo werd voor de inheemse Amerikaanse indianen het medicijnwiel de spirituele gids. Zij maakten zich de leringen die zij ontvingen eigen door ze toe te passen in hun dagelijks leven. Dit kwam tot uitdrukking in medicijnschilden, totempalen, steencirkels en allerlei ceremoniele attributen. Deze hielden zij zo schoon mogelijk en ze reinigden de ceremoniele artikelen regelmatig. Men was niet gebonden aan een vorm, alles wat rond was kon de functie hebben van een medicijnwiel. Een medicijnman kon bijvoorbeeld in de zon kijken en daaruit zijn visioen ontvangen. De ronde vorm werd gezien als een medicijn. Daarbinnen waren er allerlei toepassingen mogelijk. Deze werden ondersteund door krachtige medicijnen zoals hulpdieren, stenen, en attributen. Het medicijnwiel was een spiritueel concept dat pas in werking trad als men er mee werkte. Vanuit mijn katholieke opvoeding zie ik veel gelijkenissen en overeenkomsten in de traditie van de kerk en van het medicijnwiel. Het altaar: ook in het midden van het medicijnwiel is een altaar. Daar woont de Grote Geest of het mysterie. Het tabernakel. In de rituelen in de Hoogmis zijn het de rituelen rondom het brood, de wijn, de symbolische gebaren.

 

Boodschap van andere dimensies ontvangen

Volgens de oude visie van noord Amerikaanse sjamanen gebruikten spirits en onbelichaamde zielen de natuur om zich uit te drukken aan de mensen. De sjamaan had hierin de speciale taak om deze als een orakel te lezen en de boodschappen te vertalen voor de stamleden. De sjamaan kon ook via het medicijnwiel boodschappen van andere dimensies ontvangen. Daartoe moest hij echter wel eerst afschuwelijke proeven ondergaan waaruit bleek dat hij in staat was de meest extreme omstandigheden het hoofd te bieden. Via de natuurelementen stond hij in direct contact met een andere werkelijkheid. Hier kon hij de spirits raadplegen of een beschermgeest aanroepen. Deze beschermgeest kwam meestal in de vorm van een hulpdier. Ook kon hij zich verplaatsen in drie werelden: hij kon reizen in de onderwereld van het instinctieve weten. In de middenwereld haalde hij informatie uit zowel het alledaagse als het niet-alledaagse. Binnen dit gebied vallen ook de buitenzintuiglijke waarnemingen. De bovenwereld is de wereld van de geesten, de spirits en de kosmische engelen en de goden die hij om hulp kon vragen. Om te kunnen reizen bracht hij zichzelf in trance. De trommel was daarbij een voertuig dat het hoofd van de voorouder voorstelde. De sjamaan sloeg eerst op de kruin en vervolgens op het oor en luisterde dan wat de geest van de voorouder te vertellen had.

 

Bezieling.

In het medicijnwiel ging men ervan uit dat de bezieling en zingeving het meest belangrijk waren om gezond te leven. Wanneer elementen daarin ontbraken, stond de mens open voor ziekten en traumatische ervaringen. Er trad dan een zogeheten soul-loss op. Dit uitte zich in geestelijke problemen, of in een vorm van bezetenheid. Entiteiten namen bezit van lichaam en geest. Zo ontstond zielsverlies, waarvan zins-verlies de basis was. Verlies van levenszin en verlies van zinnen.(buiten zinnen raken) De sjamaan probeerde door het uitvoeren van zijn ritueel de ziel weer terug te halen, dit heet soul- retrieval. Hierbij gebruikte hij ceremoniele attributen zoals kristallen, trom, bepaalde ademhalingstechnieken en veel klanken. Ook de zielenvanger was bij veel sjamanen een vast attribuut. Dit was een uit been gesneden en versierd amulet waarmee de ziel in het lichaam werd terug geblazen. Men ging er van uit dat de ziel terug gezongen en terug geblazen kon worden. Soms was het zielsverlies zo groot dat zingen niet hielp en ging de sjamaan op reis in andere werelden om daar hulp te halen..Hij zette daarbij steeds wisselende maskers op voor de geest ie hij zag. Wanneer de ziel was teruggekeerd, werd zij liefdevol begroet en kreeg de patient begeleiding, zodat zij in het lichaam zou blijven.

Door me te verdiepen in de visioenen van het medicijnwiel zag ik dat er geen vaste regels waren. Aan de buitenkant leek het alsof iedereen maar wat deed. Ook de windrichtingen en de plaatsen van de hulpdieren waren per volk verschillend. Je kon kiezen voor een vorm die bij je paste en daarmee werken. In de geest van de indianen is het allemaal juist. We kijken allemaal naar het midden en de plaats waar we staan is bepalend voor wat we zien. De krachten in het medicijnwiel vertegenwoordig(d)en de krachten binnen de mens, binnen onszelf en dat kan per persoon verschillend zijn. Die wijsheid en die vrijheid vragen in onze hedendaagse wereld om respectvol handelen. Binnen die vrijheid zijn er veel vertakkingen maar ook zijn er veel stromingen ontstaan die niets meer met het medicijnwiel te maken hebben en die een mysterieus hokus pokus zijn geworden. Het gaat immers over de innerlijke houding ten opzichte van het medicijnwiel en minder om het uiterlijke vertoon. Voor mij betekent het medicijnwiel een universeel boek van herkenning en troost en loopt als een rode draad door mijn leven. Zo in mijn verbinding ermee ontstaan en daardoor ben ik in het sjamanisme terecht gekomen. Ik ben gaan reizen en ben teruggekomen als geïnitieerd sjamanistisch healer. Ik ging terug naar de plek waar een Hopivrouw jaren geleden tegen me zei: wat doe je hier, jouw taak ligt nu bij jouw roots. Toen voelde ik me weg gestuurd, nu begrijp ik dat we de sjamaan in onszelf zoeken en die vinden we niet op verre reizen. Ik leerde scheppingsverhalen. Ik kreeg verschillende inwijdingen en een nieuwe naam: healing dreams. Ik kreeg een beproeving, die als volgt ging. Paezhuta, een medicijnman zat in hurkhouding tegenover mij. Ik zat op de grond. Hij vroeg mij:

Waar kom je vandaan?
Wie zijn je voorouders
Wat is je droom
Wat is je angst?

Toen ik daarop geantwoord had schrok ik want hij begon luid te trommelen en rare geluiden te maken. Daarna maakte hij me duidelijk dat het ging om mijn grootste angst. Ik had verteld dat dit mijn angst voor verdrinken was. Ik kreeg daarna de opdracht om 24 uur in zijn kleine bootje op het meer te liggen met alleen een fles water, en me over te geven aan de golven. Doodsangsten heb ik beleefd, maar langzaam werd het rustig in mij. Ik heb die beproeving doorstaan.

Toen ik daarop geantwoord had schrok ik want hij begon luid te trommelen en rare geluiden te maken. Daarna maakte hij me duidelijk dat het ging om mijn grootste angst. Ik had verteld dat dit mijn angst voor verdrinken was. Ik kreeg daarna de opdracht om 24 uur in zijn kleine bootje op het meer te liggen met alleen een fles water, en me over te geven aan de golven. Doodsangsten heb ik beleefd, maar langzaam werd het rustig in mij. Ik heb die beproeving doorstaan.

Voordat ik drie weken later terug ging naar Nederland kreeg ik mijn initiatie als volgt: Het was een rustige namiddag. Ik lag op een rood kleed op de zachte aarde. Paezhuta trok een cirkel om mij heen en ging daarna achter mijn hoofd op de grond zitten. Hij begon te bidden, vroeg om hulp aan de wind. Hij vroeg mij om vertrouwen te hebben en beloofde mij zijn vertrouwen. Daarna legde hij een dunne rode doek over mijn gezicht en ging vervolgens met een kristal langs mijn lichaam terwijl hij bleef zingen. Daarna ging hij weer achter mijn hoofd zitten en vroeg mij om mij leeg te praten en alles aan De Grote Geest te vertellen.

Daarna legde hij een groene zijden doek op mijn hartstreek. Hierbij vertelde hij dat ik voortaan vanuit mijn hart zou spreken en schrijven. Dat heb ik beloofd.

Verder kreeg ik het advies om een geesteszuster steeds voor de duur van een jaar te begeleiden. Hierdoor zou ik nog meer onderscheidingsvermogen ontwikkelen wat betreft het vragen om aandacht en het vragen om de diepere behoeften van de ziel.

Ik heb beloofd dat ik rituelen zorgvuldig en met respect voor de bron zal vertalen naar het denken en voelen in de westerse psychologie. Vanuit die gedachte werk ik met het medicijnwiel en wil ik de wijsheid ervan doorgeven. Daardoor is mijn boek de helende kracht van het medicijnwiel ontstaan want schrijven is voor mij ordenen. Het dieper inzicht wat dan bij mij ontstaat, heeft vrijwel altijd te maken met de natuur in mezelf die zich spiegelt en laaft aan de natuur buiten mij.

 

Het hedendaagse medicijnwiel.

De hedendaagse sjamanistische werker is niet meer de sjamaan van vroeger. Hij kan nu zowel priester, kunstenaar als therapeut zijn. De cirkel is bekend in kunst, wetenschap, filosofie en astrologie. In het Boeddhisme vind je de religieuze mandalas, bij de Keltische richting de cirkel via de vieren¬de¬ling in het Keltische kruis en bij Noord Amerikaanse indianen het medicijnwiel als preventief of genezend middel. De betekenis van dit wiel is eenheid zonder begin of einde. De cirkel is een afspiegeling van het heelal en wordt nog steeds gebruikt als een ode aan de zon. Het medicijnwiel wordt gelegd om te helen: om de eenheid te herstellen en te behouden. Een genees¬ceremonie wordt dikwijls ondersteund door een zandtekening.

Een medicijnwiel wordt nog gelegd door een cirkel van stenen te maken, waarbij elke steen een eigen symboliek vertegenwoor¬digt, aange¬past aan de plaats en tijd waarin we nu leven. Het medicijnwiel zoals dat nu wordt toegepast, is dynamisch, dat wil zeggen dat degene die er mee werkt vrijwel nooit rituelen herhaalt maar zich verplaatst in het moment en de situatie ter plekke. Zodoende weet hij empatisch wat er nodig is. Hij bereidt zich voor op het werken in het medicijnwiel door de geest te zuiveren. Dit doet hij door afzondering, meditatie, zingen, dansen, bidden of reiniging bijvoorbeeld in de zweethut of sauna.

Het medicijnwiel zegt: Wij zijn een deel van de natuur, de natuur is een deel van ons. De hedendaagse boodschap van het medicijnwiel is vooral verbonden met de natuur: Mensen die in contact met de natuur leven, zien zichzelf niet als afgescheiden van de hen omringende omgeving, maar voelen zich er deel van. Tegelijkertijd is de natuur een deel van henzelf, wat betekent dat de natuur weerspiegelt wat zij zelf zijn. Daarom zal een mens dat dicht bij de natuur leeft er altijd met respect mee omgaan en zijn verantwoordelijkheid nemen want, zoals indiaanse oudsten zeiden: als je de natuur vervuilt dan vervuil je een deel van jezelf . Zie de natuur als je spiegel: Als je bij een boom gaat staan dan kun je je voorstellen hoe het is om overeind te blijven in weer en wind. Je krijgt door die spiegel informatie over het leven. In de seizoenen herken je processen die in mensen op een gelijke wijze werkzaam zijn. De lente, verwachtingsvol en open voor het nieuwe, de zomer, uitbundig, kleurrijk stralend, de herfst om los te laten wat niet meer past en de winter om te laten beklijven wat eerdere ervaringen geleerd hebben. In de natuur is de energie aanwezig van het wiel dat almaar doorgaat: Bladeren vergaan tot compost en worden weer voeding voor een de boom. De natuur geeft troost, zij geeft inzicht, zij is nooit dwingend, zij is.

Wij zijn in het hedendaagse veelal het contact met de natuur kwijt geraakt. Doordat we teveel vanuit kennis, wetenschap en beheersing leven, hebben we ons afgescheiden van het mysterie in de natuur. Vooral voor kinderen is dat schadelijk want zij hebben magie en kracht in de natuur nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

 

Werken met het medicijnwiel

Het medicijnwiel waarbinnen men sjamanistisch werkt bestaat uit vier hoofdstenen die de krachten van de windrichtingen vertegenwoordigen. Daartussen liggen steeds drie stenen, in totaal twaalf. De buitenkring bestaat daarmee uit 16 stenen die de gang door het leven symboliseren maar die ook herinneren aan oneindigheid. In het midden van het medicijnwiel liggen 7 stenen om de middensteen. De 7 stenen zijn de 7 helende wielen. Ieder wiel met een eigen kenmerk en eigen genezende kwaliteiten: in het boeddhisme kent men de chakras die enigszins zijn te vergelijken met deze zeven wielen.Vanuit de buitencirkel gaan er als in een kruis vier wegen naar binnen. Deze wegen betekenen de vier wegen naar Verlichting. Het zijn achtereenvolgens:
de weg van de beheersing, de Yoga,
de weg van de overgave, Tantra,
de weg van de bezield leiderschap
en de weg van de bemiddelaar.
Alle wegen zijn goed wanneer ze elkaar niet bestrijden en wanneer ze respectvol naast elkaar kunnen voortgaan. De enige ware weg bestaat niet.

Einde van de cirkel verdwijnt in het begin.

Wanneer we op deze cirkel staan, kijken we naar het middelpunt. Daar ligt de steen die Wakan Thanka, de Grote Geest, voorstelt. Wanneer de begeleider de krachten van het medicijnwiel kent, kan hij bepalen wat er nodig is en welke richting hij moet aanroepen voor heling of genezing, welke handelingen hij moet verrichten.

Hij zal daarbij de sterkst energetische plaats uitkiezen van waaruit hij de krachten kan vragen om zich te verenigen met de eigen energie van de patient. Dat kan hij ondersteunen door te trommelen en te zingen, hij roept daarmee de kracht en de eigenschappen van een element op.

In het hedendaagse medicijnwiel zoals ik dat gebruik en heb beschreven in mijn boek: de helende kracht van het medicijnwiel, gaat men bij het oproepen van de krachten, uit van 4 vragen:
Wat denk ik?
Wat voel ik?
Wat wil ik?
Wat doe ik daarmee?

Die laatste vraag is erg belangrijk, het wijst op je eigen verantwoordelijkheid. Als je die niet neemt, komt er onvrede met je situatie en van daaruit ontstaat er scheefgroei van de geest en sta je open voor mogelijke nieuwe ziekten.

Een voorbeeld: Neem een probleem of een onvermogen in gedachten. Vervolgens neem je de vragen van het medicijnwiel: wat denk ik. Wat voel ik. Wat wil ik en wat doe ik? Bij de vraag: wat denk ik concentreer je je op de gedachten die je hebt over dat probleem. Je geest registreert, je belicht het van alle kanten. Vervolgens de vraag: wat voel ik bij die gedachte? Welke emoties heb je erbij, en waar bevinden die zich in je lijf, wat doet de emotie met je. We kennen uitdrukkingen als: het hart luchten, iets op de lever hebben, gal spugen, en geen been in zien, de mond snoeren, etc.

De meeste problemen ontstaan door de disbalans tussen denken en voelen. Wanneer je een negatieve gedachte hebt over jezelf zal je gevoel van eigenwaarde daarop reageren en onprettig zijn, als dat gevoel weer terugkoppelt naar de gedachte over jezelf, zit je in een negatief patroon.

Tot het moment waarop je aan vraag drie toekomt: wat wil ik hiermee? Je gaat overwegen wat je werkelijk wilt. Als dat duidelijk is maak je keuzes en kom je bij vraag vier, waar de transformatie ligt: wat doe ik? Wanneer je handelt, geeft dat nieuwe ideeën en mogelijkheden. Wanneer je niets doet val je terug in het onbehagen, het negatieve van de disbalans tussen denken en voelen en daarmee is de cirkel niet rond en begint het verhaal opnieuw.

Het hedendaagse medicijnwiel is geen concept op een papiertje. Je moet het net als vroeger leven om de kracht ervan te doorgronden. Wanneer je de vier vragen op ieder gewenst moment kunt stellen en beantwoorden, ben je een leerling in de leer van het medicijnwiel. Het gaat dan niet meer om visioenen maar om inzichten. Je krijgt inzichten in je gedrag en in waarom je dingen doet die je doet. Je gaat inzien dat ook anderen hun eigen beweegredenen hebben om dingen (anders) te doen. Je wordt toleranter en relativeert. Je merkt dat irritatie verdwijnt, dat tolerantie verschuift naar acceptatie en daarna plaats maakt voor aanvaarding. Je bent niet meer afhankelijk van goedkeuring. En zo kun je op weg naar de wereld van je innerlijke sjamaan. De weg van verdieping en verfijning. Hierbij gaat het niet om een geweldig en meeslepend leven maar om de kleine vorderingen in de praktijk van alledag. De aandacht die je hebt voor dat wat je doet. De veelheid die je verandert in eenvoud. De afscheiding die je wilt opheffen omdat je deel van het geheel bent en daardoor tot het maken van verbindingen in staat bent . Je gaat zien dat dualiteit slechts benoeming is.

Om een indruk te geven van de kwaliteiten, en enkele riten daarin volgt hier een overzicht:

 

De vier windrichtingen


Bij vrijwel ieder ritueel wordt een aanvangsgebed uitgesproken waarin de krachten van het Noorden, het Oosten, het Zuiden en het Westen worden aangeroepen
Een voorbeeld:
Kracht van het oosten, geef me wijsheid
Kracht van het zuiden geef me geestdrift en creativiteit
Kracht van het westen verbind mij met inzicht bij alles wat ik doe
Kracht van het noorden laat mijn denken helder zijn.

Kwaliteiten van het Noorden

Dromen Ontdekking
Denken Ordening
Begrip Aanvaarding
Volharding Doorzettingsvermogen
Intuitie Innerlijk weten
Bewustzijn Aandacht
Lucht Relativeringsvermorgen

Wanneer wij een van bovengenoemde kwaliteiten willen verstevigen in onszelf, kunnen we in het medicijnwiel bij de steen van het noorden gaan staan en daar onze intentie, ons gebed of onze gedachten naar de kracht van het noorden sturen. Hier ontvouwt zich het arendbewustzijn in het verkregen overzicht en het inzicht.

Kwaliteiten van het Westen

Opnieuw beginnen Keuzes maken, plannen maken
Verwerken Tijd nemen
Spiritualiteit Heimweer naar puurheid
Stilte Samenvallen met Al - Een
Gebed Spreken met je hart
Meditatie Aandacht hebben voor de aandacht
Inwijding Het mysterie aanvaarden

Kies ook hier wat je wilt vragen en formuleer je vraag duidelijk, terwijl je op de plek in het westen van het medicijnwiel gaat staan.

Hier groeit het Vergankelijkheidsbewustzijn. Dit is iets anders dan veranderingsbewustzijn van het zuiden. Het laatste is een bewustzijn van een actief proces dat zich voltrekt. Vergankelijkheidsbewustzijn echter is een receptief proces waarbij je meer toeschouwer dan deelnemer bent. Het vraagt om levenswijsheid.

Kwaliteiten van het Zuiden

Overgave Loslaten van het ego
Genot Blijheid van het hart
Compassie Samenvallen met de ander
Idealen Niet-materiele behoeften en wensen
Sensitief Subtiele gevoeligheid
Opmerkingsgave Horen wat niet gezehd wordt
Vriendelijkheid Een glimlach op de ziel

In het zuiden krijgen we te maken met het Veranderingsbewustzijn. Vormen en voorvallen herhalen zich in veranderende patronen. Wellicht zie je dat in je dagelijkse leven. De zelfde boodschap komt in veranderende vormen terug.

Hierdoor ontstaat het Dolfijnbewustzijn. De weg naar binnen. Het bewustzijn van het Ware Zelf. Het dolfijnbewustzijn is de weg van het oor: luisteren naar jezelf, je intuitie.

Kwaliteiten van het Oosten

Concentratie Samengebundelde energie
Eenvoud Niet voorstaan om wat je doet
Speelsheid Vermogen met waarheid te spelen
Daadkracht Bewijstzijn van mogelijkheden
Eerlijkheid Directe verbinding met het licht
Acceptatie Aanvaarding zonder maren
Wil Besef van sturing

In het oosten groeit het Engelenbewustzijn. Dit is een Spiritueel bewustzijn dat bestaat uit het besef dat je beschermd wordt of dat er iets of iemand is die je steunt. Het besef van een onnoembaar systeem. Het engelenbewustzijn kent veel verwondering.

Rite in het medicijnwiel: Werken met de standen van de maan Formuleer je klacht goed en wacht daarna tot de eerstvolgende volle maan. Loop een cirkel en ga in het midden daarvan staan. Kijk naar de volle maan en vraaghaar: neem de klacht van mij weg. Iedere avond ga je naar buiten en kijk naar de maan. De maan wordt iedere avond kleiner en kleiner en neemt jouw klacht mee tot die weg is. Daarna, bij nieuwe maan, zeg je tegen jezelf: wat wil ik laten toenemen? Dat formuleer je weer goed. Je gaat weer naar buiten, je vraagt aan de maan hulp bij wat je wilt laten toenemen. De maan antwoordt door iedere dag groter te worden tot ze weer vol is. Zo krijg je iedere avond als je maar 2 minuten naar buiten gaat een kleine therapie voor jezelf. En…lukt het niet meteen…moeder maan is geduldig en geeft herkansingen!